Lagring av matpoteter

Dyrkerinfo: Lagring av matpoteter

1. Potetenes lagringsevne
Kvaliteten på de potetene vi tar ut av lageret, kan aldri bli bedre enn de vi legger inn. Potetens kvalitet og lagringsevne ved innlagringen er derfor helt avgjørende for resultatet.

Poteten skal være moden og skallfast ved opptak. Den er da i stand til å tåle den nødvendige håndtering som den utsettes for ved opptak og innlagring. Da er den også naturlig forberedt på en dvaleperiode.

Alle tiltak som bidrar til at poteten oppnår naturlig avmodning før opptak er derfor viktig, enten potetene skal lagres i kort eller lang tid.
Her er riktig gjødsling (ikke for mye N), forbehandling av settepotetene (lysgroing) og jevne fuktighetsforhold (vanning) de viktigste tiltakene.

2. Innhøsting
Timing og presisjon er helt avgjørende i denne perioden hvor også værforholdene har stor innflytelse. Det er viktig å komme i gang så tidlig at en kan unngå å ta opp poteter når temperatur og fuktighetsforholdene er ugunstige.

Mekaniske skader må minimaliseres. I tillegg til at mekanisk skadde poteter i seg selv er en viktig kvalitetsfeil, kan også små sår i knolloverflata fungere som innfallsporter for sjukdomsorganismer. Faren for mekaniske skader øker når temperaturen synker. Helst bør knolltemperaturen være 12 oC eller høyere når potetene høstes.
Riktig innstilling og bruk av opptakeren i samsvar med jordfuktigheten er avgjørende.

For å kontrollere resultatet, må det tas ut en prøve på 5-10 kg etter at potetene har passert opptakeren. Den må vaskes og kontrolleres nøye for mekaniske skader. For å avsløre støtskader som ikke synes utvendig på potetene, skal prøven lagres ett døgn. Når potetene da skjæres eller skrelles, vil slike skader vises som misfargete flekker.

Det vil alltid være noe smitte av potetsjukdommer til stede under opptakingen, men omfanget varierer mye. Den viktigste smittekilden er settepotetene, men jordsmitte har også stor betydning for flere sjukdommer.
I alle fall er et aktivt plantevern gjennom vekstsesongen nødvendig, spesielt mot tørråte. Reingjøring av maskiner, kasser og utstyr som potetene kommer i kontakt med er også viktig.

3. Opptørking
Umiddelbart etter opptak skal potetene få en rask opptørking. Potetens overflate skal være tørr etter 24 timer.

4. Sårheling
Etter opptørking skal det foretas en sårheling. Dette er nødvendig for å hindre at lagersjukdommer som phoma og fusarium etablerer seg i potetene. Sårhelingen vil også redusere vekttapet i løpet av lagringsperioden.

Sårhelingen skjer mest effektivt ved høy temperatur, 12-15 oC og høy luftfuktighet, 80-90 % RH. Det er likevel meget viktig å unngå kondens på potetene i sårhelingsperioden. Det forutsetter at romtemperaturen må være litt lavere enn knolltemperaturen på de potetene som legges inn. Luftfuktigheten skal også være så lav at en ikke risikerer kondens på potetene selv ved små temperaturforskjeller i lageret.

De fysiske lovene gjelder også i et potetlager:
Når temperaturen synker med 1 oC, øker den relative luftfuktigheten med 5 %.
Sårhelingen skal foregå i ca 2 uker.

5. Nedkjøling
Etter sårhelingen skal potetene kjøles ned til ønsket lagringstemperatur som vil være ca 4 oC for matpoteter til langtidslagring. Når denne temperaturen er nådd, skal den holdes stabil på dette nivået. Kommer det inn varmere uteluft, blir det raskt kondens på potetene.

Hvis sårhelingstemperaturen er 12 oC og nedkjølingen starter 1. oktober, vil en med en nedkjølingshastighet på 1 oC pr uke nå 4 oC omkring 1. desember. De fleste steder i Norge kan det deretter være vanskelig å holde temperaturen på det nivået bare ved hjelp av uteluft uten kjølemulighet.

Skal nedkjølingen foregå raskere, maks. 0,5 oC pr. døgn, må det være i et kjølelager. Rask nedkjøling vil også redusere faren for angrep av sølvskurv og svartprikk. Men det forutsetter at potetene holdes tørre uten kondens.

6. Hovedlagring
Ved langtidslagring av våre viktigste matpotetsorter, må temperaturen ned på 3,5-4,0 oC for å unngå groing. Åndingstapet er lavest ved 4-5 oC. Vanntapet er lavest når luftfuktigheten er høy, men når vi nærmer oss metningspunktet, øker også faren for råteutvikling. Det er derfor ikke tilrådelig å lagre potetene ved høyere luftfuktighet enn 90 % RH.

For tørr luft vil likevel medføre at potetene visner og mister saftspenninga. Dette er også en kvalitetsfeil som bør unngås, det gir også stort vekttap.
For å holde optimal luftfuktighet på lageret, uten fare for kondens, må lageret være godt isolert.
Kontroll og styring av temperaturen må være nøyaktig og pålitelig. I de aller fleste tilfeller betyr det at en må ha kjølelager for langtidslagring av poteter.

Ventilasjonen skal begrense seg til det som er nødvendig for å holde riktig temperatur, fuktighet og CO2- nivå i lageret. For sterk ventilasjon vil også gi stort vekttap og visne poteter.