AvlasterbordHP

Hvebergsmoen tilbyr uttak av PCN- prøver

Bransjestandard for PCN ble gjort gjeldende for all potetdyrking for salg fra og med vekstsesongen 2012. Den som dyrker poteter må bekrefte at Bransjestandarden følges og at PCN prøver blir tatt.
Bekreftelse gis i KSL Sjekkliste for Egenrevisjon 4 – Potet. De aktuelle punktene i sjekklista er 4.1.1 og 4.1.2.

Eiere og brukere av arealer det dyrkes poteter på er i felleskap ansvarlig for uttak av jordprøver, innsending til godkjent laboratorium, oppbevaring av analyseresultatene, og kostnader med jordprøveanalysene.

Jordprøveuttak for PCN analyse
Jordprøver skal tas om høsten etter at det er dyrket poteter. Prøveuttak skal gjøres minimum etter hver tredje gang det blir dyrke poteter på samme skifte. Det er nødvendig å ha oversikt over hvilke år det er tatt prøver på hvilke skifter.

Laboratorium for analyse av PCN prøver i Norge er Bioforsk plantehelse, Planteklinikken.

Mer om Bransjestandard for PCN på nettsidene ne til Fagforum potet, potet.no.

Tilbud om uttak av PCN prøver på pakkeriet
Bransjestandarden åpner for at det kan tas jordprøver på potetpakkeriet. Noen produsenter ønsker at Hvebergsmoen skal gjøre denne jobben for dem. Fra og med høsten 2015 vil vi derfor tilby prøveuttak i pakkeriet.

De som ønsker at pakkeriet skal ta jordprøver for dem må krysse av for PCN prøve på transportseddelen for hvert potetlass. Feltet skifte på transportseddelen må fylles ut slik at prøvene kan spores til skifte.

Uttak av PCN prøver vil bety en del merarbeid for pakkeriet, behov for emballasje til pakking av prøvene og transport til Planteklinikken.
For å dekke kostnadene med å ta ut og sende prøvene vil Hvebergsmoen ta kr 300,- pr prøve.
Kostnader med analyse av prøvene hos Planteklinikken kommer i tillegg.

Prisliste PCN analyser hos planteklinikken den 1.5.2015
Per prøve a 250 ml kr 250,- + mva.
Når der er cyster i prøvene, kommer et tillegg på kr 250,- for å finne ut om det er PCN.
Telling av cyster for bestemming av smittenivå koster kr 1000,- per prøve.
Dersom cyster skal artsbestemmes (gul/hvit) kommer et tillegg på kr 1500,- per prøve.

Rutine for de som tar PCN prøvene på jordet selv
Det tas prøver om høsten fra arealene der det har vært dyrket poteter samme år.
Prøvene tas ut med skje i overflata før jordarbeiding etter potetopptak (1 skje = 5 ml jord).
Det tas ut 100 skjeer per 10 daa, jevnt fordelt over arealet. Prøvestørrelsen er minimum 0,5 liter jord per prøve.

Prøvene skal merkes tydelig med gardsnavn og skiftenavn, helst også med GPS-koordinater. Prøvene skal sendes planteklinikken sammen med utfylt rekvisisjonsskjema.

Mer informasjon om prøvetaking finnes her.

Rutine for prøveuttak i Pakkeri
Hver prøve skal være på 1 liter jord.
Prøven skal representere maks 30 tonn potet, og kan representere en til flere leverandører.
Prøven må tas ut slik at den er representativ i forhold til levert mengde.
Produsenter som har fått påvist smitte tidligere eller er pålagt restriksjoner pga. samarbeid med smittede bruk, skal ikke prøvetas i pakkeri
Prøven skal i utgangspunktet tas under jordutskiller etter avlasterbord. Alternativt kan prøven tas senere i anlegget hvis det er mer hensiktsmessig.

For de som ønsker prøveuttak på pakkeriet husk å krysse av på transportseddelen og fylle inn skiftenavn. Prøva spores tilbake til skifte gjennom ordre nr.

 

transportseddel